My best coins

H6.23 – Yi Hua obverse

H6.21 – Ming Hua reverse

H6.24 – Yi Si Hua 益四化

H6.24 – Yi Si Hua 益四化

H6.25 – Yi Liu Hua 益六化

H6.25 – Yi Liu Hua 益六化

H6.30 – Liang Zi 两甾

H6.30 – Liang Zi 两甾

H3.44 Liang Zheng Shang Jin Dang Lie 梁正尚金當寽

H3.44 Liang Zheng Shang Jin Dang Lie 梁正尚金當寽

H3470 Shu Bu Dang Jin 殊布当忻 背十货

H3470 Shu Bu Dang Jin 殊布当忻 背十货

H2.107 Hollow spade – Zhou state character Zhi 空首布 – 智

H2.107 Hollow spade – Zhou state character Zhi 空首布 – 智

H3.105 Pointed spade 尖足布 – 平周傳型

H3.105 Pointed spade 尖足布 – 平周傳型

Ge coin small type side b

Ge coin small type side a

Ge coin large type side b

Ge coin large type side a

Zhou silver cowrie 9 mm

Zhou silver cowrie 9 mm reverse

Bai Jin San Pin – Obverse

Bai Jin San Pin – Reverse

H8.1 San Zhu obverse

H8.1 San Zhu reverse

H8.1 San Zhu obverse

H8.1 San Zhu reverse

H9.13 Qi Dao Wu Bai obverse 16,8g

H9.13 Qi Dao Wu Bai obverse 16,8g

H9.13 v Qi Dao obverse 11,8g

H9.13 v Qi Dao obverse 11,8g

H9.29 Da Bu Huang Qian obverse

H9.29 Da Bu Huang Qian reverse

H12.1 Liang Zao Xin Quan 1,4 grams 21 mm. 涼造新泉

H12.1 Liang Zao Xin Quan 1,4 grams 21 mm. 涼造新泉

H12.4 Feng Huo 豐貨 Later Zhao kingdom obverse 豐貨

H12.4 Feng Huo 豐貨 Later Zhao kingdom reverse 豐貨

H.12.6 Han Xing horizontal 漢興

H.12.6 Han Xing horizontal 漢興

H13.35 Tai Qing Feng Le 太清豐樂

H13.35 Tai Qing Feng Le 太清豐樂

H13.35 Tai Qing Feng Le 太清豐樂

H13.35 Tai Qing Feng Le 太清豐樂

H13.32 Yong Tong Wan Guo 永通萬國 29 mm

H13.32 Yong Tong Wan Guo 永通萬國 29 mm

H13.33 Yong Tong Wan Guo 永通萬國 24 mm

H13.33 Yong Tong Wan Guo 永通萬國 24 mm

H14.100 Qian Feng Quan Bao obverse

H14.100 Qian Feng Quan Bao reverse

H14.130 Da Li Yuan Bao

H14.130 Da Li Yuan Bao

H14.130 Da Li Yuan Bao

H14.130 Da Li Yuan Bao

H14.109 Qian Yuan Zhong Bao with cloud on reverse

H14.109 Qian Yuan Zhong Bao with cloud on reverse

H14.109 Qian Yuan Zhong Bao with cloud on reverse

H14.109 Qian Yuan Zhong Bao with cloud on reverse

H14.147 Shun Tian Yuan Bao rev. Crescent above

H14.147 Shun Tian Yuan Bao rev. Crescent above

H15.50 Kai Yuan Tong Bao iron obverse

H15.50 Kai Yuan Tong Bao iron reverse Min +crescent

H15.160 Yong An Yi Shi iron obverse

H15.160 Yong An Yi Shi iron reverse

H15.162 Yong An Yi Bai iron obverse

H15.162 Yong An Yi Bai iron reverse

H15.62 Qian Feng Quan Bao iron obverse

H15.62 Qian Feng Quan Bao iron reverse Tian

H15.63 Qian Feng Quan Bao iron obverse

H15.63 Qian Feng Quan Bao iron reverse Ce

H15.65 Qian Feng Quan Bao – Tian Fu bagside

H15.65 Qian Feng Quan Bao – Tian Fu Forside

Qian Feng Quan Bao – Clay – Obverse

Qian Feng Quan Bao – Clay – Reverse Tian

H15.76 Guang Zheng Tong Bao iron obverse

H15.76 Guang Zheng Tong Bao iron reverse

H15.75 Guang Zheng Tong Bao obverse

H15.75 Guang Zheng Tong Bao reverse

H16.467 Xuan He Yuan Bao obverse

H16.467 Xuan He Yuan Bao reverse

H16.518 Jing Kang Tong Bao iron obverse

H16.518 Jing Kang Tong Bao iron reverse

H16.521 Ying Yun Yuan Bao iron obverse

H16.521 Ying Yun Yuan Bao iron reverse

H16.523 Ying Gan Tong Bao iron obverse

H16.523 Ying Gan Tong Bao iron reverse

H17.106 Qian Dao Yuan Bao obverse value 2 iron

H17.106 Qian Dao Yuan Bao reverse Ye value 2 iron

H17.366 Shao Xi obverse iron

H17.366 Shao Xi reverse Chun 3 iron

H18.103 Qian You Xing ShuScript obverse

H18.103 Qian You Xing ShuScript reverse

H18.63 Tai He Zhong Bao obverse

H18.63 Tai He Zhong Bao reverse

H19.12 Zhi Yuan Tong Bao obverse

H19.12 Zhi Yuan Tong Bao reverse

H19.48 Da Yuan Zhi Bao obverse

H19.48 Da Yuan Zhi Bao reverse

H19.62 Tai Ding Yuan Bao obverse

H19.62 Tai Ding Yuan Bao reverse

H19.115 Zhi Zheng Tong Bao obverse

H19.115 Zhi Zheng Tong Bao reverse

H19.143 Tian Ding Tong Bao obverse value 2

H19.143 Tian Ding Tong Bao reverse value2

H20.152 Wan Li obverse

H20.152 Wan Li reverse Gong

Da Li – Tai Ping Tong Bao obverse

Da Li – Hong Zhi Tong Bao reverse

Silver Yuan Bao

Silver Yuan Bao

H22.1275 Guang Xu Mother coin obverse

H22.1275 Guang Xu Mother coin reverse

H24.4 Fu Jian Tong Bao obverse Six stripes

H24.4 Fu Jian Tong Bao reverse Six stripes

Min Guo cast coin Xinjiang

Min Guo cast coin Xinjiang

Min Guo cast coin Xinjiang

Min Guo cast coin Xinjiang

Min Guo cast coin Xinjiang

Min Guo cast coin Xinjiang

Korean Kai Yuan – Rare! From Chinese Tang period

Korean Kai Yuan – Rare! From Chinese Tang period